Du Học Bluesea
Du Học Bluesea

Danh sách các trường Đức

TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ WEBSITE
1.Universität Heidelberg Internationales Studien- zentrum Studienkolleg Heidel- berg www.isz.uni-heidelberg.de
2.Sprachenzentrum des KIT Karlsruhe www.stk.kit.edu
3.Trường dự bị Konstanz Konstanz www.htwg-konstanz.de/Studienkolleg- Konstanz.107.0.html
4.Trường dự bị bang Bayern München www.studienkolleg.mhn.de
5.Studienkolleg Mittelhessen an der Universität Marburg www.studienkolleg-mittelhessen.de
6. Heidelberg University Heidelberg https://www.uni-heidelberg.de/en
7. Technische Universität München – TUM) München https://www.tum.de/
8.Freie Universität Berlin Berlin https://www.fu-berlin.de/
9. Humboldt-Universität Berlin Berlin https://www.hu-berlin.de/de
10.Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Freiburg https://uni-freiburg.de/
Có thể bạn quan tâm!
EU BUSINESS SCHOOL
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 6,500 EUR/kì
Học bổng: 10%-30%
UNIVERSITY HEIDELBERG
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 3,000 EUR/năm
Học bổng: 10%-100%
Berlin School of Business and Innovation (BSBI)
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 7,000-11,000EUR/năm
Học bổng: 10%-100%
University of Europe for Applied Sciences (UE)
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 10,938 EUR/năm
Học bổng: 10%-100%
University Hamburg
Quốc gia: Bang/ Tỉnh/ K.Vực:
Bậc học: Đại học, sau đại học
Học phí trung bình (Tham khảo): 300 - 500 EUR
Học bổng: 10%-100%
Đăng ký ngay
HỘP THƯ GÓP Ý
TEL: 0901 80 3000
Hiền Hoa Hằng
0916277679 Hiền 0903355977 Hoa 0911473388 Hằng
0901574545 Tân 0901584545 Phương 0902434784 Trình